Gruppeforløb til børn og unge​

Hånd om familiens gruppeforløb for børn og unge

​Gruppeforløbet er et tilbud til børn og unge. Gruppen mødes én gang ugentlig i tidsrummet fra kl 15.00 – 16.30. Gruppen varetages af 2 fagligt kompetente personaler. Der er en øvre grænse for, hvor mange der kan deltage i gruppen, da det ellers er svært at støtte og arbejde udviklende med det enkelt barn og ung, som der hver har forskellige behov. Hånd om familien bestræber sig på ikke at have en venteliste, her vil vi i stedet arbejde på at oprette flere grupper eller der omstruktureres således børnenes behov rummes.

Henvisning

Før deltagelse i gruppen udarbejdes, af den ansvarlige behandler i den enkelte sag i handleplanen et mål for barnet/ den unge, som gruppens personale arbejder med og dokumenterer på i et status skriv, enten som rapport eller notat.

Formål

Det er et mål, at barnet får en øget bevidsthed og selvregistrering. Det er en forudsætning for at kunne mærke egne grænser og behov, for derefter at kunne italesætte dem, at barnet/ den unge kan sætte ord på følelser, tanker og oplevelser.

I gruppen vil vi arbejde med de krav, der stilles ved deltagelse i sociale fællesskaber. Eks. turtagning, at give og tage plads, konfliktløsning og selvfremstilling.

De børn og unge, der deltager i Hånd om familiens gruppeforløb, har ofte det tilfælles, at de har udfordringer socialt, i familien, i skolen m.m. De kan profitere af at der arbejdes med deres individuelle udviklings behov og deres gruppe kompetencer. Dette observeres, i gruppen, også at have en indvirkning på hinanden. En anden fordel ved, at børnene/ de unge er i en gruppe, er, at de kan se, hvordan de ikke er alene om at være sårbare, have svære familie situationer, have det svært i skolen, have det svært følelsesmæssigt m.m.

I børnegruppen har vi fokus på:

At styrke barnets sociale kompetencer.

At styrke den emotionelle udvikling og trivsel hos barnet.

At observer på barnets adfærd og behov.

At afprøve hvilke rammer der er optimale for udvikling og trivsel.

Ridning som pædagogisk redskab

Gruppen arbejder ud fra forskellige teorier omkring mennesket i samspil med dyr og natur.

​Det indre rum: Ifølge Piaget i teori om erkendelse, har børn en iboende trang til at bestemme og regulere sit omgivende miljø, der, i sin natur, er et økologisk rum. Børn tilstræber igennem deres leg i både tanker og følelser at opnå størst mulig balance mellem sig selv og den omgivende natur. Omsorg for sig selv, hinanden og naturen kan måske således udvikles som flere sider af samme sag. - Piaget: Teori om erkendelse

​Det økologiske afhængige væsen: Mennesket er et økologisk afhængigt socialt væsen. I naturen kan vi komme i nærmere kontakt med vores oprindelige grundvilkår, hvor samarbejde, tillid, hjælp og problemløsning har været en fysisk og social nødvendighed for overlevelse. - Dahlgren og Szczepanski, 2001

​Kroppen og naturens rytme: Mennesket kan i vid udtrækning mime, forbinde og synkronisere sig med naturens forskellige dyr, planter, rytmer, former og elementer. At gøre dette, kan antages at rumme forudsætninger for at: udvikle krop, sanser og følelsesregister, opøve kontaktevne og empati, finde indre ro, rytme og balance, give kroppen mulighed for at mobilisere iboende vitalitet - Pahuus, 2001

​Disse teorier støtter op om vores erfaringer fra observationer i gruppen. Her har vi bl.a. set større samarbejdsvillighed, et større sammenhold, en væsentlig mindskning af konflikt niveauet og en generel øgning af børnenes/ den unges sociale kompetencer og trivsel m.m.

Disse observationer har medført, at vi benytter heste som pædagogisk redskab i en struktureret tilgang, da der igennem neuropædagogikken er evidens for, at gentagelser og rutiner på sansemotorisk niveau kan understøtte den enkeltes generelle udvikling og trivsel.

Ofte ses der, at børnene/ den unge i gruppen har vanskeligheder med at mærke sig selv. Det kan komme til udtryk i en high arousal adfærd eller en oversamarbejdende og indadvendt adfærd. I kontakten og samarbejdet med hesten får barnet mulighed for at arbejde med disse problematikker.

​De børn og unge, der er tilknyttet gruppen har generelt et lavt selvværd og har behov for mange situationer, hvor de oplever mestring og succes. Heste og ridning kan være med til at understøtte dette, da børnene/ den unge, igennem ridningen, kan opleve, at skulle veksle mellem ledelse og samarbejde med hesten, og derigennem få en succes oplevelse.

Værdier

Der er i aktiviteter og samtalerne fokus på det enkelte barns/ unges ressourcer, udviklings potentialer og behov. Der arbejdes bevidst med medbestemmelse og ansvarsfølelse, i og for gruppen.

Personalet har ansvar for at skabe en tryg og struktureret ramme herfor. 

​Personalet skal fungere som rollemodeller for samvær og videregive værdisæt til børnene 

som består af respekt for den enkelte samt en åben og ærlig dialog, hvor der udvises hensyn til forskelle, på tværs af kompetencer og udviklingsområder.​

Kontakt os, og hør mere om familierådgivning

I det enkelte forløb vil vi se på, hvordan de forskellige familiemedlemmer har det med hinanden, og hvordan de er knyttet til hver del af familien. Vi undersøger også, hvordan familien fungerer som helhed. Gennem samtaler og terapeutisk arbejde kan I lære at tale sammen samt forstå og opleve jer selv og hinanden på en ny måde.

Hvis du vil vide mere, skal du endelig ringe eller skrive til os. Vi sætter din familie i fokus.

Skriv til

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt