Børnegruppe​

Hånd om familiens Børnegruppe

​Børnegruppen er et tilbud til børn i alderen 6-10 år. Børnegruppen mødes én gang ugentlig i tidsrummet fra kl 15.00 – 16.30. Børnegruppen varetages af 2 fagligt kompetente personaler. Der er en øvre grænse for, hvor mange børn som kan deltage, da det ellers er svært at støtte og arbejde udviklende med de enkelt børn, som har forskellige behov. Hånd om familien bestræber sig på ikke at have en venteliste, da der vil blive arbejdet på at oprettet en gruppe mere eller der omstruktureres således børnenes behov rummes.

Henvisning

Før deltagelse i børnegruppen udarbejdes, af den ansvarlige behandler i den enkelte sag i handleplanen et mål for barnet, som børnegruppens personale arbejder med og dokumentere på i et status skriv, enten som rapport eller notat.

Formål

Det er et mål, at barnet får en øget bevidsthed og selvregistrering. Det er en forudsætning for at kunne mærke egne grænser og behov og derefter at kunne italesætte dem, at barnet kan sætte ord på følelser, tanker og oplevelser.

I børnegruppen vil vi arbejde med de krav som stilles ved deltagelse i sociale fællesskaber. Eks. turtagning, at give og tage plads, konfliktløsning og selvfremstilling.

De børn der deltager i Hånd om familiens børnegruppe har ofte det til fælles, at de har udfordringer socialt, i familien, i skolen m.m. De kan profitere af, at der arbejdes med deres individuelle udviklings behov og deres gruppe kompetencer. Disses ses i børnegruppen også at haven en indvirkning på hinanden. En anden fordel ved, at børnene er i en gruppe er, at de kan se hvordan de ikke er alene om, at være sårbare, have svære familie situationer, have det svært i skolen, have det svært følelsesmæssigt m.m.

I børnegruppen har vi fokus på:

At styrke barnets sociale kompetencer.

At styrke den emotionelle udvikling og trivsel hos barnet.

At observer på barnets adfærd og behov.

At afprøve hvilke rammer der er optimale for udvikling og trivsel.

Ridning som pædagogisk redskab

Børnegruppen arbejder ud fra forskellige teorier omkring mennesket i samspil med dyr og natur.

​Det indre rum: Ifølge Piaget i teori om erkendelse, har børn en iboende trang til, at bestemme og regulere sit omgivende miljø, der i sin natur er et økologisk rum. Børn tilstræber igennem deres leg i både tanker og følelser, at opnå størst mulig balance mellem sig selv og den omgivende natur. Omsorg for sig selv, hinanden og naturen kan måske således udvikles som flere sider af samme sag. - Piaget: Teori om erkendelse

​Det økologiske afhængige væsen: Mennesket er et økologisk afhængigt socialt væsen. I naturen kan vi komme i nærmere kontakt med vores oprindelige grundvilkår, hvor samarbejde, tillid, hjælp og problemløsning har været en fysisk og social nødvendighed for overlevelse. - Dahlgren og Szczepanski, 2001

​Kroppen og naturens rytme: Mennesket kan i vid udtrækning mime, forbinde og synkronisere sig med naturens forskellige dyr, planter, rytmer, former og elementer. At gøre dette, kan antages at rumme forudsætninger for at: udvikle krop, sanser og følelsesregister, opøve kontaktevne og empati, finde indre ro, rytme og balance, give kroppen mulighed for at mobilisere iboende vitalitet - Pahuus, 2001

​Disse teorier støtter op om vores erfaringer fra observationer i børnegruppen. Her har vi bl.a. set større samarbejdsvillighed, et større sammenhold, en væsentlig mindskning af konflikt niveauet og en generel øgning af børnenes sociale kompetencer og trivsel m.m.

Disse observationer har medført, at vi benytter heste som pædagogisk redskab i en struktureret tilgang, da der igennem neuropædagogikken er evidens for, at gentagelser og rutiner på sansemotorisk niveau kan understøtte børnenes generelle udvikling og trivsel.

Ofte ses at børnene i Børnegruppen har vanskeligheder med at mærke sig selv. Det kan komme til udtryk i en high arousal adfærd eller en oversamarbejdende og indadvendt adfærd. I kontakten og samarbejdet med hesten, får barnet mulighed for at arbejde med disse problematikker.

​De børn der er tilknyttet børnegruppen har generelt har et lavt selvværd, og har behov for mange situationer, hvor de oplever mestring og success. Heste og ridning kan være med til, at understøtte dette, da børnene igennem ridningen kan opleve, at skulle veksle mellem ledelse og samarbejde med hesten, og derigennem få en succes oplevelse.

Værdier

Der er i aktiviteter og samtalerne fokus på det enkelte barns ressourcer, udviklings potentialer og behov. Der arbejdes bevidst med medbestemmelse i, og ansvarsfølelse, for gruppen.

Personalet har ansvar for, at skabe en tryg og struktureret ramme herfor. 

​Personalet skal fungere som rollemodeller for samvær og videregive værdisæt til børnene 

som består af respekt for den enkelte samt en åben og ærlig dialog, hvor der udvises hensyn til de forskelle, på tværs af kompetencer og udviklingsområder.​

Kontakt os, og hør mere om familierådgivning

I det enkelte forløb vil vi se på, hvordan de forskellige familiemedlemmer har det med hinanden, og hvordan de er knyttet til hver del af familien. Vi undersøger også, hvordan familien fungerer som helhed. Gennem samtaler og terapeutisk arbejde kan I lære at tale sammen samt forstå og opleve jer selv og hinanden på en ny måde.

Hvis du vil vide mere, skal du endelig ringe eller skrive til os. Vi sætter din familie i fokus.

Skriv til

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt